Enotna točka za naročanje, čakalne dobe na zdravstvene storitve in pooblaščene osebe za vodenje čakalnih seznamov v SB Celje ter splošne informacije o naročanju

Informacije o možnostih naročanja na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje

Pacienti, ki želite zdravstveno storitev opraviti v naši bolnišnici, se lahko na zdravstveno storitev naročite z eNaročanjem preko spletne strani e-Zdravje - zVem ali preko Enotne točke za naročanje naše bolnišnice.

eNaročanje preko spletne strani eZdravje - zVem

Če je za vašo zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, kar je razvidno iz Potrdila o izdani eNapotnici, se lahko sami naročite preko spletne strani zvem.ezdrav.si oz. narocanje.ezdrav.si (https://narocanje.ezdrav.si/)  na razpoložljivi termin oz. okvirni termin. Pri naročanju potrebujete številko eNapotnice in številko ZZZS pacienta. Na spletni strani je na voljo spisek vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo določeno zdravstveno storitev, skupaj s podatkom o čakalni dobi in kontaktni podatki za naročanje.   

Enotna točka za naročanje

Naročanje na specialistične preglede preko Enotne točke za naročanje pacientov poteka od ponedeljka do petka, od 7. do 14. ure in sicer:

 • osebno: ZARADI UKREPOV POVEZANIH Z EPIDEMIOLOŠKIM STANJEM V REGIJI, OSEBNEGA NAROČANJA DO PREKLICA NE IZVAJAMO!!!
 • po telefonu: 03 423 30 08 (pred klicem si pripravite številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS) 
 • po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Enotna točka za naročanje pacientov, Oblakova ulica 5, 3000 Celje. Pošljite nam naslednje podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • izvirnik dokumenta, če ste s strani napotovalca prejeli zeleno napotnico ali delovni nalog ter
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov); 
 • po elektronski pošti na e-naslov: enarocanje@sb-celje.si Pošljite nam podatke:
  • številko eNapotnice in KZZ številko pacienta na kartici ZZZS,
  • vaše kontaktne podatke (mobilna telefonska številka in elektronski naslov). 

 Ambulante bomo v naročanje na enotni točki vključevali postopno. Trenutno so v Enotno točko naročanja vključene ambulante:

 • Dermatovenerološkega oddelka,
 • Očesnega oddelka,
 • Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
 • Oddelka za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine,
 • Žilnega centra,
 • Kardiološkega oddelka,
 • Oddelka za bolezni prebavil,
 • Urološkega oddelka,
 • Oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
 • Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke,
 • Oddelka za hematologijo in onkologijo,
 • Otroškega oddelka kirurških strok,
 • Oddelka za ortopedijo in športne poškodbe,
 • Ambulanta za bolezni ščitnice,
 • Radiološkega oddelka,
 • Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo.

Kontaktne številke za naročanje na zdravstvene storitve oddelkov, ki še niso vključeni v Enotno točko za naročanje, so navedene na internetni podstrani teh oddelkov. 


Čakalne dobe za zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje

Na spodnji povezavi so objavljene čakalne dobe na zdravstvene storitve v Splošni bolnišnici Celje na zadnji dan preteklega meseca. Čakalne dobe so orientacijske, saj se skozi mesec spreminjajo. Na spletni strani jih ažuriramo enkrat mesečno.


ČAKALNE DOBE

SEZNAM VRST ZDRAVSTVENIH STORITEV, KI JIH IZVAJAMO V SB CELJE 


Podatki o čakalnih dobah v Splošni bolnišnici Celje pa se dnevno posodabljajo na portalu Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ogledate si jih lahko tukaj. 

Na isti spletni strani, v zavihku "Čakalne dobe za zdravstveno storitev", lahko najdete čakalne dobe ostalih izvajalcev zdravstvene dejavnosti. 


Splošne informacije za paciente

Priporočamo vam, da pred naročanjem preverite aktualne čakalne dobe v Splošni bolnišnici Celje in nacionalne čakalne dobe

V Splošni bolnišnici  Celje pri naročanju pacientov upoštevamo Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah in Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

Zakon o spremembi zakona o Pacientovih pravicah, veljaven od 16.12. 2020 dalje določa roke za predložitev napotne listine:

 • s stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan po njeni izdaji,
 • s stopnjo nujnosti zelo hitro: v 7 dneh po njeni izdaji,
 • s  stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 21 dneh po njeni izdaji.

Kadar pacient, ki je uvrščen na čakalni seznam, izbere drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenega delavca, je rok za predložitev napotne listine 3 dni od dneva drugega naročila.

Najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezno vrsto zdravstvene storitve glede na stopnjo nujnosti so:

 • za stopnjo nujnosti nujno, ki se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene ali zobozdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj: 24 ur od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti zelo hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh: 14 dni od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti hitro, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v treh mesecih: trije meseci od predložitve napotne listine,
 • za stopnjo nujnosti redno, ki se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v šestih mesecih: šest mesecev od predložitve napotne listine.

Seznanjamo vas tudi, da najdaljša dopustna čakalna doba pri stopnji nujnosti hitro ali redno do 30. junija 2021 znaša:

 • za ortopedske operacije: 12 mesecev,
 • za operacije krčnih žil: 12 mesecev,
 • za oralno in maksilofacilano kirurgijo: 12 mesecev
 • za prvi pregled na področju revmatologije: 12 mesecev za stopnjo nujnosti redno.  

 
Najdaljša dopustna čakalna doba v Republiki Sloveniji je spoštovana, če je čakalna doba za neko zdravstveno storitev pri najmanj enem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe v okviru najdaljših dopustnih čakalnih dob.
 
Če vam v Splošni bolnišnici Celje ne bomo zmogli zagotoviti obravnave v omenjenih rokih oz. dopustnih čakalnih dobah glede na stopnjo nujnosti, opredeljeno na vaši napotni listini, vas bomo seznanili z možnostjo izvedbe zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu z dopustno čakalno dobo oz. kje lahko sami pridobite podatke o aktualnih čakalnih dobah različnih izvajalcev v Sloveniji - informacije so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

V primeru, da v Republiki Sloveniji ni nobenega izvajalca, ki vam bi lahko zagotovil potrebno zdravstveno storitev v okviru dopustne čakalne dobe, se obrnite za informacije na nacionalno kontaktno točko za čezmejno zdravstveno varstvo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (spletna stran: http://www.nkt-z.si,  tel. št. (00 386) 01/30 77 222).

Že v naprej vas obveščamo tudi o možnostih opravičene odsotnosti od termina oz. o posledicah zaradi morebitne neopravičene odsotnosti od določenega termina.

V skladu z drugim odstavkom 15b. člena ZPacP lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin:

 • brez navajanja razlogov: najpozneje deset dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno.
 • poznejša odpoved je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smrt ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno. 
 • po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

Posledice neupravičene odsotnosti (tretji odstavek 15b. člena ZPacP):

 • če pacient ne pride na termin in termina ne odpove (neopravičena odsotnost), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.

Ponovna uvrstitev na čakalni seznam pri istem izvajalcu zdravstvene dejavnosti za isto vrsto zdravstvene storitve:

 • po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten. Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec zdravstvene dejavnosti presodi, da bi taka omejitev neposredno ogrožala pacientovo zdravstveno stanje ali zdravstveno obravnavo.

Navedeno se smiselno uporablja tudi za okvirni termin.

 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje in spoštovanje določil, saj bo na ta način naročanje na zdravstvene storitve potekalo s čim manj zapleti.


Seznam pooblaščenih oseb za vodenje čakalnih seznamov

Seznam je v pripravi za objavo

Dejavnost Pooblaščena oseba za vodenje čakalnega seznama Kontakt
Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo z ambulantami Asist. mag. Igor Černi, dr. med. visc@sb-celje.si 
Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo z ambulantami

Dean Sinožić, dr. med.

Maja Navodnik Preložnik, dr. med. 

aer.revma@sb-celje.si

aer.dd@sb-celje.si

Oddelek za žilno kirurgijo z ambulantami Tomo Šibli, dr. med. aer.zc@sb-celje.si
Travmatološki oddelek z ambulantami Dr. Drago Brilej, dr. med. travma@sb-celje.si
Oddelek za kirurgijo roke, plastiko in rekonstruktivno kirurgijo z ambulantami Mateja Podbreznik Gruber, dr. med. plastika@sb-celje.si 
Otroški oddelek kirurških strok z ambulantami Red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik otr.krg1@sb-celje.si
Urološki oddelek z ambulantami Sandi Poteko, dr. med. 

uro.amb@sb-celje.si

uro.op@sb-celje.si

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe z ambulantami Marko Mihelak, dr. med.

ort.amb@sb-celje.si

ort.op@sb-celje.si

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo z ambulantami  Mag. Božidar Kroflič, dr. med.

orl.amb@sb-celje.si

orl.adg@sb-celje.si

orl.op@sb-celje.si

Očesni oddelek z ambulantami Marko Vrhovec, dr. med.

okul.amb@sb-celje.si

okul.op@sb-celje.si

Ginekološko-porodniški oddelek z ambulantami Mag. Jakob Koren, dr. med.

gin.amb@sb-celje.si

gin.op@sb-celje.si

Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo z ambulantami

Lampros Skamagkoulis, dr. dent. med.

mafa@sb-celje.si
Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin z ambulantami  Dr. Anton Jošt, dr. med anest@sb-celje.si
Kardiološki oddelek z ambulantami Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

kardio.amb@sb-celje.si

koron@sb-celje.si 

Oddelek za bolezni prebavil z ambulantami Renata Šibli, dr. med.

gastro.amb@sb-celje.si

gastro.diag@sb-celje.si

Oddelek za bolezni ledvic in dializo z ambulantami Sergeja Dobravc, dr. med. nefro@sb-celje.si
Oddelek za hematologijo in onkologijo z ambulantami Albina Rezar Planko, dr. med. hema@sb-celje.si
Nevrološki oddelek z ambulantami Prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

neuro@sb-celje.si

neuro.diag@sb-celje.si

Otroški oddelek z ambulantami Dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. ped@sb-celje.si
Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja z ambulantami Mag. Janja Blatnik, dr. med. inf@sb-celje.si
Dermatovenerološki oddelek z ambulantami

Nataša Koser-Kolar, dr. med.

derma@sb-celje.si 
Radiološki oddelek z ambulantami Dušan Ačkun, dr. med. rtg.diag@sb-celje.si
Oddelek za nuklearno medicino z ambulantami

Damjana Hrastnik, dr. med.

nuklearna.medicina@sb-celje.si
Oddelek za medicinsko rehabilitacijo z ambulantami Prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med. fth@sb-celje.si