Pravice bolnikov

Osnovna načela pravic bolnikov so zapisana v Deklaraciji o pravicah pacientov v Evropi, ki jo je leta 1994 sprejela Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pravice pacientov poudarja tudi Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega varstva, sprejeti na konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, leta 1996 v Ljubljani.
 
Človekove pravice in vrednote v zdravstvenem varstvu
 • 1. Vsakdo ima pravico, da ga spoštujejo kot človeka.
 • 2. Vsakdo ima pravico do samoodločbe.
 • 3. Vsakdo ima pravico do fizične in mentalne nedotakljivosti in osebne varnosti.
 • 4. Vsakdo ima pravico do spoštovanja njegove zasebnosti.
 • 5. Vsakdo ima pravico do takšne zdravstvene zaščite, ki mu nudi najvišjo možno stopnjo zdravja.
 
Privolitev
 • 1. Privolitev bolnika je pogoj za vsakršen medicinski poseg ali negovalni postopek.
 • 2. Bolnik ima pravico zavrniti ali prekiniti medicinski ali negovalni postopek. O možnih posledicah zavrnitve pa moramo bolnika skrbno poučiti.
 • 3. V primeru, da bolnik ne more izraziti svoje volje in je medicinski poseg ali negovalni postopek nujen, se ukrepa kot, da je bolnik privolitev dal (upoštevamo njegove prejšnje izjave).
 • 4. Upoštevamo pooblastila bolnikovega pravnega zastopnika (če ga ima).
 • 5. Za shranjevanje in uporabo sestavin človekovega telesa je potrebna pisna privolitev bolnika. Kadar bodo ti deli telesa uporabljeni v postopku diagnoze, zdravljenja in zdravstvene nege za tega bolnika lahko postopamo, kot da je bolnik privolitev dal.
 • 6. V zdravstvenih ustanovah, ki so učna baza je potrebno dobiti pisno privolitev bolnika za sodelovanje v učnem procesu.
 • 7. Pisna privolitev je potrebna tudi za sodelovanje v znanstveno-raziskovalnem delu. Raziskave ne smejo vključevati bolnikov, ki niso možni izraziti svoje volje (lahko jo v njihovem imenu izraža pravni zastopnik), razen če bi bila preiskava v prid bolnika. Osebo, ki ni zmožna privolitve, smemo v raziskavo vključiti le, če sta tveganje in obremenitev zanjo kar se da majhna, vrednost raziskave pa zelo velika.
 
Obveščenost
 • 1. Informacije o zdravstvenih storitvah morajo biti na voljo vsem.
 • 2. Bolnik ima pravico, da je popolnoma seznanjen s svojim zdravstvenim stanjem, vključno z medicinskimi podatki o svoji bolezni, s predlaganimi medicinskimi postopki, z njihovimi koristmi in močnimi tveganji, z alternativnimi posegi in posledicami opustitve zdravljenja, z diagnozo, prognozo in napredovanjem zdravljenja ter z negovalnimi postopki.
 • 3. Izjemoma lahko bolniku zamolčimo podatke, če imamo močne razloge in menimo, da bi mu to povzročilo resno škodo brez očitnih pozitivnih učinkov.
 • 4. Podatke moramo bolniku sporočiti na primeren način, ki ustreza njegovi sposobnosti razumevanja, s čim manjšo uporabo strokovnih izrazov (po potrebi pomoč prevajalca).
 • 5. Bolnik ima pravico, da mu zamolčimo podatke na njegovo izrecno prošnjo.
 • 6. Bolnik ima pravico izbire osebe (če sploh koga), ki bo v njegovem imenu seznanjen s podatki.
 • 7. Bolnik mora imeti možnost, da zaprosi za mnenje drugega strokovnjaka.
 • 8. Ob sprejemu v zdravstveno ustanovo mora biti bolnik seznanjen z identiteto in strokovnim statusom zdravstvenih delavcev, ki bodo zanj skrbeli ter o utečenih postopkih, ki se nanašajo na njegovo bivanje in oskrbo v ustanovi.
 • 9. Bolnik sme zaprositi in dobiti pisni povzetek svoje diagnoze, zdravljenja in zdravstvene nege ob odpustu iz ustanove.
 
Zaupnost in zasebnost
 • 1. Vsi podatki o zdravstvenem stanju bolnika in drugi osebni podatki so zaupni, celo po smrti bolnika.
 • 2. Zaupne podatke lahko razkrijemo le, če da bolnik jasno privolitev.
 • 3. Vsi podatki o bolniku morajo biti zaščiteni. Tudi sestavine, od koder bi lahko dobili podatke o bolniku, morajo biti zaščitene.
 • 4. Bolnik ima pravico do vpogleda v celotno svojo zdravstveno dokumentacijo (pravica do kopije).
 • 5. Vmešavanje v zasebno in družinsko življenje bolnika ni dovoljeno, razen v primeru, če imamo za to privolitev bolnika in je potrebno za diagnostiko, zdravljenje in zdravstveno nego bolnika.
 • 6. Medicinski poseg in negovalni postopek lahko opravimo le z upoštevanjem in spoštovanjem zasebnosti bolnika. izvršimo ga le v prisotnosti oseb, ki so za to potrebne, razen če bolnik privoli ali želi drugače.
 • 7. Bolnik ima pravico do prostorske in zvočne zasebnosti.
 
Zdravljenje in zdravstvena nega
 • 1. Če je oblika posebnega zdravljenja na voljo v omejeni količini, mora izbira bolnika temeljiti na zdravstvenih kriterijih brez razlikovanja.
 • 2. Bolnik ima pravico do izbire in spremembe lečečega zdravnika, osebja in ustanove, če to ustreza delovanju sistema zdravstvenega varstva.
 • 3. Bolnik ima pravico do obrazložitve, preden ga premestijo v drugo ustanovo (pristanek te ustanove, da bolnika sprejme) ali odpustijo domov.
 • 4. Bolnik ima pravico do spoštljivega ravnanja v procesu diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege (spoštovanje njegovih kulturnih, religioznih ter drugih vrednot).   
 • 5. Bolnik ima pravico do podpore s strani družine, sorodnikov, prijateljev, verskih predstavnikov.
 • 6. Bolnik ima pravico, da mu lajšajo trpljenje, kolikor to omogoča trenutna raven zdravja.
 • 7. Vsakdo ima pravico do zdravstvene nege, ki jo potrebuje (v skladu s finančnimi, človeškimi in materialnimi sredstvi, ki so na voljo v družbi).
 • 8. Bolnik ima pravico do kakovostne zdravstvene nege (visoka stopnja humanosti in tehnične opreme).
 • 9. Bolnik ima pravico do kontinuirane zdravstvene nege s sodelovanjem vseh oseb in ustanov, ki so vključene v njegovo zdravljenje, diagnostiko in zdravstveno nego.
 • 10. V kolikor stanje to zahteva, morajo biti po odpustu domov bolniku na voljo ustrezne službe za nadaljnjo oskrbo in zdravstveno nego.   
 • 11. Bolnik ima pravico do humane zdravstvene nege med umiranjem in  do dostojanstvene smrti.
 
Pravica do ugovora
 • 1. Če bolnik meni, da njegove pravice niso bile upoštevane, mora imeti možnost pritožbe.
 • 2. Bolnik ima pravico do temeljitega, pravičnega, učinkovitega in takojšnjega obravnavanja pritožbe in obvestila o izidu.