Dostop do zdravstvene dokumentacije

Dostop
Splošna bolnišnica Celje je na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva upravljavec medicinskih podatkov.  z zdravstveno dokumentacijo posluje po veljavnem Pravilniku o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo. Zdravstveno dokumentacijo prosilcem izdajamo izključno v Dokumentacijskem centru (v nadaljevanju DC) in Centralnem arhivu (v nadaljevanju CA), ki sta v kletnih prostorih novega dela bolnišnice, in sicer samo v času uradnih ur.
Dokumentacijski center in Centralni arhiv

Uradne ure DC in CA:
-          ponedeljek, torek sreda, petek: od 08.00 – 10.00 ure
-          četrtek: od 13.00 – 15.00 ure.

Seznanitev z zdravstveno dokumentacijo in njena izdaja sta pacientom oz. upravičencem po Zakonu o pacientovih pravicah omogočena na podlagi pisne vloge, ki jo najdete v nadaljevanju. 

Vloga

Pisno vlogo lahko pošljete na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Dokumentacijski center, Oblakova ulica 5, 3000 Celje ali Splošna bolnišnica Celje, Centralni arhiv, Oblakova ulica 5, 3000 Celje oz. po e-pošti:

DC – dokumentacijski.center@sb-celje.si
CA – centralni.arhiv@sb-celje.si

Podrobnosti o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo in njeno izdajo lahko prosilci dobijo v času uradnih ur na tel. št.:
– dokumentacijski center: 03 423 3555, – centralni arhiv: 03 423 3696 oz. 030 707 157.

Uslužbenec bolnišnice je dolžan zahtevano dokumentacijo posredovati prosilcu, če je to mogoče takoj, če je treba dokumentacijo pridobiti z drugih oddelkov, pa  jo prosilec dobi na domači naslov najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu zahteve. Uslužbenec SB Celje, ki je pooblaščen za izdajo zdravstvene dokumentacije, mora zaradi zagotovitve varstva osebnih podatkov preveriti identiteto osebe, ki se sklicuje na upravičenost do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, in sicer tako, da preveri enega od osebnih dokumentov s fotografijo prosilca (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Prosilec lahko zahtevo po vpogledu in izdaji zdravstvene dokumentacije vloži največ dvakrat mesečno. Materialne stroške kopiranja in pošiljanja  dokumentacije nosi vlagatelj zahteve po veljavnem ceniku kopiranja in reprodukcije zdravstvene dokumentacije in  v skladu z veljavnim cenikom za poštne storitve, kadar je dokumentacija poslana po pošti. Cene materialnih stroškov kopiranja medicinske dokumentacije so (brez DDV):
- ena stran fotokopije formata A4: 0,10 €,
- ena stran fotokopije formata A3: 0,20 €
- ena stran fotokopije večjega formata: 1,50 €,
- elektronski zapis na eni zgoščenki CD: 2,00 €,
- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R: 2,75 €,
- poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom za poštne storitve.

Bolnišnica ob posredovanju dokumentacije vlagatelju zahteve izda račun in priloži specifikacijo stroškov v skladu s tem cenikom.