Pritožbe

Reševanje pritožb in pripomb v SB Celje

Splošna bolnišnica Celje ima Urad za pritožbe, ki evidentira in vodi postopek reševanja pritožb bolnikov, njihovih svojcev ali zakonitih zastopnikov zoper strokovnost, izvajanje procesa zdravljenja ali odnos delavcev Splošne bolnišnice Celje.

Urad za pritožbe ima sedež v pravni službi. Njegove uradne ure so: vsak ponedeljek od 9.00 do 10.00 ure in od 14.00 do 15.00 ure.

Bolniki in njihovi svojci lahko pritožbe podajo pisno ali ustno. Če se pritožnik pritoži neposredno na Urad za pritožbe, se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta pritožnik in zapisnikar. Pisna pritožba se lahko poda tudi na internetnem obrazcu. Pisna pritožba mora vsebovati natančne podatke o pritožniku, ime in priimek domnevnega kršitelja, mesto in datum kršitve, natančen opis kršitve in podpis pritožnika. Pisna pritožba se pošlje na naslov:

Splošna bolnišnica Celje Urad za pritožbe Oblakova ulica 5 3000 Celje ali elektronski naslov info@sb-celje.si

Vsak izmed zaposlenih v bolnišnici je o prejemu ustne pritožbe dolžan obvestiti eno od pristojnih oseb, ki mu je predpostavljena. Če ta v dogovoru s pritožnikom ne uspe ustrezno rešiti pritožbe, mora o tem sestaviti uradni zaznamek ter ga takoj posredovati Uradu za pritožbe. Uradni zaznamek ali zapisnik o prejemu ustne pritožbe mora vsebovati: ime in priimek pritožnika, naslov pritožnika, kratko vsebino pritožbe, čas in način prejema pritožbe. Uradni zaznamek podpišeta prejemnik pritožbe in njegov predpostavljeni. Urad za pritožbe nato v skladu s Pravilnikom o reševanju pritožb v Splošni bolnišnici Celje vodi pritožbeni postopek do njegove rešitve in z njo seznani pritožnika.

PRISTOJNE OSEBE ZA SPREJEM ZAHTEVKA ZA OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC IN PRISTOJNA OSEBA ZA VODENJE POSTOPKA PO VLOŽITVI PRVE ZAHTEVE V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008) Splošna bolnišnica Celje objavlja pristojne osebe za sprejem in prvo obravnavo zahtev zaradi kršitve pacientovih pravic, ki jih je določila v skladu s 57. členom istega zakona. V Splošni bolnišnici Celje so pristojne osebe za sprejem zahtevka za obravnavo kršitve pacientovih pravic:

  • ALEKSEJA KEBER, tajnica glavne medicinske sestre bolnišnice (tel. št.: 03 423 30 72)
  • MAJA JOVANOVIĆ, dipl. ekon., tajnica strokovnega direktorja bolnišnice (tel. št.: 03 423 30 22)
  • SUZANA PREZELJ, mag. upr. ved, poslovna sekretarka v direkciji (tel. št.: 03 423 30 12)
  • KATJA RAMŠAK, univ. dipl. prav., pravnica v pravni službi (tel. št.: 03 423 30 36)


Pri pristojnih osebah lahko bolniki, njihovi svojci ali zakoniti zastopniki zahtevek za obravnavo kršitev pacientovih pravic vložijo vsak ponedeljek in sredo med 13.00 in 15.00 uro. Zahtevke lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik. Pristojna oseba za vodenje postopka po vložitvi prve zahteve in obravnavo zahtevka v skladu z določili Zakona o pacientovih pravicah je Katja Ramšak. Bolniki lahko svoje pravice na podlagi zastopanja uveljavljajo tudi po zastopniku pacientovih pravic, ki ga je imenovala Vlada RS. 


Elektronski obrazec SB Celje za podajo pritožbe

Odgovorite mi


Zastopnici pacientovih pravic za celjsko regijo

Zastopnici pacientovih pravic za celjsko regijo delujeta na sedežu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Območna enota Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje. Zastopnici sta
gospa Cvetka Jurak
Tel. št.: 03 42 51 161
E-pošta: cvetka.jurak@nijz.si
Uradne ure: ponedeljek od 12.00 do 18.00 in v torek od 7.00 do 13.00

gospa Olga Petrak, univ. dipl. psih.
Tel. št.: 03 42 51 161
E-pošta: olga.petrak@nijz.si

Uradne ure: sreda od 12.00 do 18.00 in v petek od 7.30 do 13.30


Izven delovnega časa obeh zastopnic lahko za informacijo stranke med tednom pokličejo med 7.00 in 15.00 na telefonsko številko 03 42 51 200.