Varstvo osebnih podatkov

Varstvo podatkov
Pravice in dolžnosti bolnikov in Splošne bolnišnice Celje glede varovanja osebnih podatkov naših bolnikov opredeljuje Zakon o varovanju osebnih podatkov. Ta med drugim določa tudi načine in možnosti: - razkrivanja in varovanja podatkov, - dostopa do zdravstvene dokumentacije, - posredovanja podatkov o umrlem bolniku.
Razkrivanje in varovanje podatkov
Zdravstveni in drugi delavci, ki pri svojem delu zvedo za podatke, za katere velja poklicna skrivnost, so te podatke dolžni varovati in jih nimajo pravice sporočati drugim osebam. Razkrijejo jih lahko le tistim, ki so pooblaščeni z zakonom, pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Za mladoletno osebo dajo privolitev njeni starši ali skrbniki, za osebo, ki ji je delno ali v celoti odvzeta opravilna sposobnost, pa njeni skrbniki. Podatke o njegovem zdravstvenem stanju in poteku zdravljenja lahko da bolniku le zdravnik, ki bolnika zdravi (v njegovi odsotnosti o zdravstvenem stanju še dežurni zdravnik). Druge osebe teh podatkov nimajo pravice razkrivati. Zdravnik presodi glede na bolnikovo zdravstveno stanje, katere podatke mu bo sporočil, ne da bi s tem tvegal, da bi se zato bolniku zdravstveno stanje bistveno poslabšalo. Bolnik sam odloči o tem če in koliko bodo o njegovem zdravstvenem stanju obveščeni svojci in javnost. Brez soglasja bolnika lahko njegovim svojcem ali skrbnikom podatke o njem razkrije le v primeru,: - če oceni, da je to v bolnikovo korist in - če bi molčanje povzročilo večjo škodo kot razkritje javnosti -; recimo takrat ko obstaja širjenje nalezljive bolezni.
Posredovanje podatkov o umrlem bolniku
Po smrti bolnika se ožjim družinskim članom (zakonec, izvenzakonski partner, otroci bolnika in straši v primeru smrti otroka) posreduje diagnoza in povzetek poteka bolezni v bolnišnici. Ti podatki se svojcem ne posredujejo le v primeru, če je umrli bolnik v času svojega življenja to izrecno prepovedal.