Dostop na podlagi posebne zahteve

Dostop na podlagi posebne zahteve
  Dostop do informacij javnega značaja, ki niso neposredno dostopne v pravni službi Splošne bolnišnice Celje ali na svetovnem spletu vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite ustno ali pisno. 
Ustna zahteva  V času uradnih ur se lahko oglasite pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja in ustno izrazite svojo zahtevo. Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja ustno, ne plačate upravne takse za vlogo in je takšna zahteva povsem brezplačna, vendar pa v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na negativno odločitev zavoda. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve. 
Pisna zahteva  Pisno zahtevo za dostop do infoprmacij javnega značaja lahko pošljete po pošti na naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje z oznako Pravna služba - IJZ. Pisno zahtevo lahko oddate tudi osebno na sedežu zavoda med uradnimi urami. Zahteva mora vsebovati navedbo organa kateremu se pošilja, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora prosilec opredeliti informacijo s katero se želi seznaniti in način s katerim se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.  Pisna zahteva dostopa do informacij javnega značaja vam omogoča pravno varstvo. Zavod mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma se lahko rok za odločanje podaljša na 30 dni. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je zavod zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni.
Če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more obravnavati, mora organ pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga določi organ, dopolni.
Delni dostop do informacij  Dostop do informacije lahko organ zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so na primer:
- tajni podatek,
- poslovna skrivnost,
- osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,
- podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka
- podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,
- podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oz. dejavnostjo zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oz. dejavnosti zavoda
- podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine,
- in drugi.
V teh primerih lahko zavod pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Delni dostop pomeni kopijo dokumenta, v katerem bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali naredili drugače nedostopne (pri dokumentih v fizični obliki). Če gre za dokument v elektronski obliki pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne.

V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper takšno odločbo ter zoper sklep s katerim je bila vaša zahteva zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor v postopku pred Upravnim sodiščem.
Dostop za ljudi s posebnimi potrebami  Po svojih najboljših močeh bo Splošna bolnišnica Celje zagotovila informacije v obliki in na način, ki bo primeren tudi za ljudi s posebnimi potrebami. 

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)