Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
Stroškovnik

Za posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki se zaračunajo zgolj materialni stroški posredovanja v skladu z Uredbo o posredovanju  in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Za posredovanje informacij lahko Splošna bolnišnica Celje prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 € z vključenim DDV.

Kadar so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, Splošna bolnišnica Celje prosilcu informacij javnega značaja zaračuna stroške za:
- posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
- pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
- pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
- izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
- poštnino za pošiljanje po pošti.

Splošna bolnišnica Celje ne zaračuna stroškov za:
- vpogled v dokumente, kadar ne gre za vpogled iz četrte alinee prejšnjega odstavka,
- vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
- telefonsko posredovanje informacij,
- posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz tretje alinee prejšnjega odstavka,
- posredovanje informacij s pomočjo telefaksa, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Splošna bolnišnica Celje posreduje informacije glede na tehnične pripomočke s katerimi razpolaga.

Način plačila stroškov - Za plačilo stroškov posredovanja izda organ prosilcu sklep ob posredovanju zahtevanih informacij, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo.
- Stroške plača prosilec s plačnim nalogom.
- Če organ ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 eurov z vključenim DDV, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu o plačilu vnaprejšnjega pologa mora organ določiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od petnajstih dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prvo alineo. V primeru, da polog presega dejanske materialne stroške, organ prosilcu ob posredovanju informacije vrne presežni znesek. Če pa dejansko nastali stroški presegajo znesek vnaprejšnjega pologa, prosilec razliko plača v skladu s četrto alineo.
- Prosilec mora plačati stroške posredovanja informacij ali polog v petnajstih dneh od prejema sklepa ali zahtevka za položitev pologa.

Stroškovnik materialnih stroškov posredovanja informacij javnega značaja (cene so brez DDV)
Storitev Cena v eur*
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06
ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13
ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25
ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50
elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09
elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92
pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08
pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20
poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)