Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Interni splošni akti zavoda

ODLOK O PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE V JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD z dne 21. 1. 1993

Oblika: Tiskana

Objava za spletni strani: Da - dokument

 

STATUT SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE
Statut Splošne bolnišnice Celje je 19.7.2007 in 27. 9. 2007 sprejel Svet zavoda, 27.11.2007 pa mu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije
Oblika: Tiskana

Objava na spletni strani: Da - dokument

 

Sprememba Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne 12. 12. 2011, s soglasjem Vlade Republike Slovenije z dne 21. 8. 2012

Oblika: Tiskana

Objava na spletni strani: Da - dokument

 
Sprememba Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne 3. 7. 2015, s soglasjem Vlade Republike Slovenije z dne 22. 9. 2015
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Da - dokument


Sprememba Statuta Splošne bolnišnice Celje z dne 23. 2. 2017, s soglasjem Vlade Republike Slovenije z dne 7. 7. 2017

Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Da - dokument

 

PRAVILNIKI:

1. Pravilnik o organiziranosti in organizaciji dela in Sprememba Pravilnika o organiziranosti in organizaciji dela
2. Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje in Sprememba Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici Celje
3. Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo v Splošni bolnišnici Celje
4. Pravilnik o delu komisije za zdravstveni material v Splošni bolnišnici Celje
5. Pravilnik o delu etične komisije
6. Pravilnik o poslovanju medicinske knjižnice
7. Pravilnik o uporabi parkirnih prostorov na območju Splošne bolnišnice Celje
8. Pravilnik za varno uporabo računalniškega sistema
9. Pravilnik o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje in Sprememba Pravilnika o delu komisije za zdravila Splošne bolnišnice Celje
10. Pravilnik o delu komisije za SPP
11. Pravilnik o komuniciranju z zunanjimi javnostmi
12. Pravilnik o računovodstvu in Sprememba Pravilnika o računovodstvu
13. Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in o drugih prejemkih
14. Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu Splošna bolnišnica Celje
15. Pravilnik o projektnem vodenju v Splošni bolnišnici Celje
16. Pravilnik o nabavnih procesih v Splošni bolnišnici Celje
17. Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
18. Pravilnik o varstvu pri delu
19. Pravilnik o ukrepih varstva pri delu
20. Pravilnik o določanju redne delovne uspešnosti za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje
21.Pravilnik o delovnem času
22. Odredba o elektronskem evidentiranju delovnega časa v Splošni bolnišnici Celje
23. Pravilnik o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki in Sprememba Pravilnika o določitvi dodatnega letnega dopusta za delo v območju ionizirajočih virov sevanja in za delo s citostatiki
24. Pravilnik o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Celje in Sprememba Pravilnika o izvajanju neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici Celje
25. Pravilnik o obvladovanju poslovnih tveganj v Splošni bolnišnici Celje
26. Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
27. Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanja prisotnosti alkoholiziranosti in psihoaktivnih substanc zaposlenim v Splošni bolnišnici Celje
28. Pravilnik o poslovanju z zdravstveno dokumentacijo
29. Pravilnik o izvajanju mentorstva za pripravnike, specializante in delavce na usposabljanju
30. Pravilnik o arhiviranju dokumentov
31. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev v Splošni bolnišnici Celje
32. Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj v Splošni bolnišnici Celje
33. Pravilnik o ustanovitvi, organizaciji in poslovanju donacijskega sklada
34. Pravilnik o hrambi pacientovih stvari
35. Pravilnik o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev
36. Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril v Splošni bolnišnici Celje
37. Pravilnik o priznanjih Splošne bolnišnice Celje
38. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti
39. Pravilnik o zaščiti prijaviteljev koruptivnih, neetičnih in nezakonitih ravnanj ter kršitev omejitev prejemanja daril
40. Pravilnik o obvladovanju medicinskih tveganj
41. Pravilnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda SB Celje
42. Pravilnik o blagajniškem poslovanju
43. Pravilnik o strokovnem izobraževanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje
44. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in klicnih naprav
45. Pravilnik o delu prostrovoljcev v Splošni bolnišnici Celje
46. Pravilnik o izvajanju službenih potovanj

 

NAVODILA

1.Navodila za zavarovanje in izterjavo terjatev
2.Navodilo o postopku sprejemanja donacij računalniške opreme
3.Navodilo za izvedbo donacijskega postopka
4. Navodila o napredovanju delavcev v plačne razrede v Splošni bolnišnici Celje
5. Navodilo o vsebini in nošenju identifikacijskih priponk
6. Navodila za obvladovanje procesa storitev zdravstvenih delavcev/sodelavcev na podlagi podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava
7. Navodila za organizacijo potovanj v tujino za zaposlene v Splošni bolnišnici Celje
8. Navodilo za plačilo strokovnih delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju klinične prakse
9. Navodila o zagotavljanju NZV v obliki stalne pripravljenosti v SBC
10. Navodila za urejanje pravic in obveznosti v času začasne zadržanosti z dela
11. Navodilo za načrtovanje izrabe letnega dopusta
12. Navodilo za pripravo mesečnih in letnih planov dela
13. Navodila o postopku za določitev in izplačilo delovne uspešnosti

POSLOVNIKI

1. Poslovnik o delu komisije za posodabljanje Splošne bolnišnice Celje
2. Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje
3. Poslovnik o delu delovne skupine za načrt integritete
4. Poslovno etični kodeks

  • Protokol o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu
  • Izhodišča za pripravo sprememb sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda
Postopki imenovanj Vrsta: informacija glede postopka imenovanja direktorja SB Celje
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda in soglasje ustanovitelja Vlade RS
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne

Vrsta: informacija glede postopka imenovanja strokovnega direktorja zavoda
Odgovoren za sprejem: Svet zavoda po predhodnem mnenju strokovnega sveta
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne

Vrsta: informacija glede postopkov imenovanja delavcev s posebnimi pooblastili
Odgovoren za sprejem: direktor
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne
Sprejeti sklepi organov in teles zavoda Vrsta: Sprejeti sklepi sej sveta zavoda
Odgovoren za sprejem: Predsednik sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne

Vrsta: Sprejeti sklepi sej strokovnega sveta zavoda
Odgovoren za sprejem: Strokovni direktor Splošne bolnišnice Celje
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne
Informacije o javnih naročilih Vrsta: Dokumenti v zvezi s postopki izvedbe javnih naročil
Odgovoren za sprejem: Direktor bolnišnice
Oblika: Tiskana in elektronska
Objava na spletni strani: Ne
Poslovna in finančno-računovodska dokumentacija Vrsta: Podatki poslovne, finančne in računovodske dokumentacije Splošne bolnišnice Celje
Odgovoren za sprejem: Direktor bolnišnice
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani: Ne
Informacije o človeških virih Vrsta: kadrovski načrti in drugo gradivo kadrovskega načrtovanja, dokumentarno gradivo o zaposlovanju, imenovanju in razrešitvah, razporejanju, napredovanju in prenehanju delovnega razmerja, dokumentarno gradivo o sistemu plač in sistemu nagrajevanja, dokumentarno gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju, dokumentarno gradivo s področja varstva pri delu
Odgovoren za sprejem: Direktor bolnišnice
Oblika: Tiskana
Objava na spletni strani. Ne
Novice o delovanju zavoda Vrsta: Sporočila za javnost
Odgovoren za sprejem: Direktor bolnišnice
Oblika: Tiskana in elektronska
Objava na spletni strani: Da

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)