Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni predvsem za območje naslednjih občin: Celje, Laško, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Štore, Vojnik, Radeče, Zreče, Vitanje, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Kozje, Rogatec. Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:
1. Specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost (86.220), ki obsega:
- svetovanje, diagnostiko in zdravljenje na področju specialistične medicine,
- dejavnost specialističnih ambulant.

2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (86.100), ki obsega:
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene hospitaliziranim pacientom, kratkotrajno in dolgotrajno bolnišnično oskrbo in storitve v splošnih ali specializiranih bolnišnicah;
- medicinsko oskrbo in storitve (diagnostiko, laboratorijske preglede, operativne posege in drugo zdravljenje, rehabilitacijo, nujno medicinsko pomoč ipd.).

3. Druge dejavnosti za zdravje (86.909), ki obsega:
- dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali, ki jih ne opravljajo zdravniki, ampak drugi zdravstveni poklici, pooblaščeni za delo s pacienti (zdravstvena nega, dejavnost babic, fizioterapija in medicinska masaža, delovna terapija, optometrija, logopedija, dietetika, psihoterapija in dejavnost medicinskih laboratorijev in radiološke tehnike, dejavnost tkivnih bank, dejavnost reševalnih postaj, prevoz z reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega, dejavnost epidemiologije nalezljivih bolezni).

4. Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 47.730), ki obsega:
- bolnišnično lekarniško dejavnost ter prodajo pomožnih zdravilnih sredstev in ortopedskih pripomočkov;
- proizvodnjo farmacevtskih preparatov (C 21.200),
trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali (G 46.460);

5. Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110) in raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije (M 72.190), ki obsega:
- izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike;
- usposabljanje mladih raziskovalcev;
- organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj;
- zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za izvajanje raziskovalne dejavnosti;
- raziskovalno dejavnost na področju temeljne medicine, klinične medicine, stomatologije, farmacije in javnega zdravstva.

6. Gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen:
- C 21.200 proizvodnja farmacevstskih preparatov;
- D 35.119 druga proizvodnja električne energije;
- D 35.130 distribucija električne energije;
- D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo;
- G 47.621 trgovina na drobno s časopisi in revijami;
- G 47.622 trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami;
- H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet;
- H 49.410 cestni tovorni promet;
- H 52.100 skladiščenje;
- H 52.210 spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- I 56.101 restavracije in gostilne;
- I 56.103 slaščičarne in kavarne;
- I 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi;
- I 56.300 strežba pijač;
- P 85.590 drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
- R 91.01 dejavnost knjižnic in arhivov;
- S 96.010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
- S 96.021 frizerska dejavnost;
- S 96.022 kozmetična in pedikerska dejavnost:
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

DIREKCIJA

Direktorica 
mag. Margareta Guček Zakošek
e-mail: info[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 30
telefax: 03/ 423 36 66

Strokovni direktor
mag. Franc Vindišar, dr. med., specialist splošne kirurgije in specialist za travmatologijo
e-mail: strokovni.direktor[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 22
telefax: 03/ 423 37 54

V. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego 
mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.
e-mail: darja.plank[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 72
telefax: 03/ 423 37 54

Pomočnica direktorice za pravne zadeve
Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav.
e-mail: damjana.medved-arbeiter[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 52
telefax: 03/ 423 37 57

Pomočnica direktorice za ekonomske zadeve
Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.
e-mail: barbara.gradisnik@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 31 39
telefax: 03/ 423 36 66

Svetovalec direktorice
mag. Marjan Ferjanc, univ. dipl. ekon.
e-mail: marjan.ferjanc@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 91
telefax: 03/ 423 36 66

Vodja službe za poslovno koordinacijo s protokolom
Suzana Prezelj, mag. upr. ved
e-mail: suzana.prezelj[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 12
telefax: 03/ 423 36 66

Vodja službe za odnose z javnostmi
Danijela Gorišek, univ. dipl. ekon.
e-mail: danijela.gorisek[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 14
telefax: 03/ 423 36 66

Vodja službe za notranjo revizijo
mag. Irma Kovač, univ. dipl. org., univ. dipl. ekon.
e-mail: irma.kovac[@]sb-celje.si
telefon: 03/ 423 36 77
telefax: 03/ 423 36 66

NEMEDICINSKI SEKTORJI

Splošno kadrovsko pravni sektor
vodja sektorja po pooblastilu
Andrejka Presker Hudernik, univ. dipl. prav.
e-mail: andrejka.presker-hudernik@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 51
telefax: 03/ 423 37 57

Sektor za organizacijo, informatiko in kakovost
v.d. vodje sektorja
Jesenka Kosmatin, univ. dipl. pol.
e-mail: jesenka.kosmatin@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 31 42
telefax: 03/ 423 36 66

Sektor za finance in računovodstvo
vodja sektorja
Vesna Lavrič, mag. posl. ved
e-mail: vesna.lavric@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 45
telefax: 03/ 423 36 66

Sektor za ekonomiko 
vodja sektorja po pooblastilu
Vesna Lavrič, mag. posl. ved
e-mail: vesna.lavric@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 30 45
telefax: 03/ 423 36 66

Sektor za investicije, preskrbo in vzdrževanje
vodja sektorja
mag. Dejan Žohar, univ. dipl. inž. el.
e-mail: dejan.zohar@sb-celje.si
telefon: 03/ 423 32 00
telefax: 03/ 423 37 55


SKUPNO MEDICINSKO PODROČJE

Transfuzijski center
Predstojnica oddelka:
Janja Pajk, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Sonja Veber, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 35 87

Urgentni center
V.d. predstojnika oddelka:
Andrej Strahovnik, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Helena Poljanec, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 35 53

Radiološki oddelek
Predstojnik oddelka:
Dušan Ačkun, dr. med.
Glavni inženir oddelka:
Matej Podsedenšek, mag. zdrav.-soc. manag.
telefon: 03/ 423 35 98

Oddelek za nuklearno medicino
Predstojnik oddelka:
Matjaž Pustovrh, dr. med.
Glavna radiološka inženirka oddelka:
Metka Hudournik, dipl. inž. rad.
telefon: 03/ 423 36 18

Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
Predstojnica oddelka:
prim. mag. Lidija Plaskan, dr. med.
Glavna fizioterapevtka oddelka:
Natalija Kroflič, dipl. fiziot.
telefon: 03/ 423 36 26

Oddelek za patologijo in citologijo
Predstojnica oddelka:
prim. asist. Simona Šramek Zatler, dr. med.
Glavna laboratorijska inženirka oddelka:
Polona Škarja, mag. lab. biomed.
telefon: 03/ 423 36 34

Oddelek za laboratorijsko medicino
Predstojnica oddelka:
mag. Štefka Krivec Krašovec, mag. farm.
Glavna inženirka oddelka:
Helena Černjul, inž. kem. tehn.
telefon: 03/ 423 36 47

Lekarna
Predstojnik:
mag. Franci Tratar, mag. farm.
Glavna tehnica oddelka:
Suzana Frece, dipl. org. menedž.
telefon: 03/ 423 36 58


OPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE

Oddelek za skupne potrebe kirurgije
Predstojnik oddelka:
prof. dr. Radko Komadina, dr. med., svetnik
Glavna medicinska sestra OE Operacijski blok:
Tanja Štubelj, VMS
telefon: 03/ 423 34 06
Vodja odseka OE Sterilizacija:
Mateja Kugonič, dipl. m. s.
telefon: 03 423 32 30

Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo
Predstojnik oddelka:
Asist. mag. Igor Černi, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marjeta Blaj, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 32 38

Travmatološki oddelek
Predstojnik oddelka:
asist. dr. Drago Brilej, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marjetka Gajster, mag. zdr.-soc. manag.
telefon: 03/ 423 30 96

Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo ter kirurgijo roke
V.d. predstojnika oddelka:
Ernest Novak, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Metka Zagradišnik, viš. med. ses.
telefon: 03/ 423 32 55

Otroški oddelek kirurških strok
V.d. predstojnika oddelka:
Samo Kocuvan, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marija Gobec, viš. med. ses.
telefon: 03/ 423 32 63

Oddelek za žilno kirurgijo
Predstojnik oddelka:
Tomo Šibli, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marjana Tovornik, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 38 52

Urološki oddelek
Predstojnik oddelka:
Sandi Poteko, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Simona Lah, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 32 90

Oddelek za ortopedijo in športne poškodbe
Predstojnik oddelka:
Marko Kotnik, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Tanja Atelšek, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 33 01

Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo
Predstojnik oddelka:
mag. Božidar Kroflič, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marjanca But, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 33 12

Oddelek za maksilofacialno in oralno kirurgijo
V. d. predstojnika oddelka:
Lampros Skamagkoulis, dr. dent. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Bojana Zapušek, ZT
telefon: 03/ 423 33 77

Očesni oddelek
Predstojnik oddelka:
Marko Vrhovec, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Valentina Fric, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 33 22

Oddelek za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin
V. d. predstojnika oddelka:
asist. dr. Anton Jošt, dr. med.
Glavni medicinski zdravstvenik oddelka:
Bojan Djuranović, dipl. zn.
telefon: 03/ 423 33 81
Glavna medicinska sestra Enote intenzivne medicine operativnih strok (EIMOS)
Biserka Lipovšek, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 31 48

Ginekološko porodniški oddelek
Predstojnik oddelka:
mag. Jakob Koren, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marija Šišmanovič, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 33 38


NEOPERATIVNO MEDICINSKO PODROČJE

Oddelek za intenzivno interno medicino
Predstojnik oddelka:
red. prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Darja Podsedenšek, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 34 18

Kardiološki oddelek
Predstojnik oddelka:
dr. Dragan Kovačić, dr. med.
V.d. glavne medicinske sestre oddelka:
Božica Koritnik, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 34 33

Oddelek za bolezni prebavil
Predstojnica oddelka:
Renata Šibli, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Marta Jug, mag. zdrav. nege
telefon: 03/ 423 34 41

Oddelek za bolezni ledvic in dializo
V. d. predstojnika oddelka:
Sergeja Dobravc, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Mojca Zavolovšek, VMS
telefon - oddelek: 03/ 423 34 68
telefon - center za dializo: 03/ 423 34 64

Oddelek za angiologijo, endokrinologijo in revmatologijo
Predstojnik oddelka:
Dean Sinožić, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Matejka Štravs, dipl. m. s., univ. dipl. org.
telefon: 03/ 423 34 79


Oddelek za hematologijo in onkologijo
Predstojnik oddelka:
Albina Rezar Planko, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Ivana Lapoši, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 34 77


Nevrološki oddelek
Predstojnica oddelka:
Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Stanka Habjanič, viš. med. ses.
telefon: 03/ 423 34 85


Oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja
Predstojnica oddelka:
mag. Janja Blatnik, dr. med.,
Glavna medicinska sestra oddelka:
Leonida Perčič Šeligo, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 35 21


Dermatovenerološki oddelek
V. d. predstojnice oddelka:
Mojca Sever, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Urška Drenski, dipl. m. s.
telefon: 03/ 423 35 38

 

Otroški oddelek
Predstojnik oddelka:
dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med.
Glavna medicinska sestra oddelka:
Katja Mulej Hren, univ. dipl. org., IBCLC
telefon: 03/ 423 35 04


Organigram organa Povezava na ločen dokument

Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)