Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc

OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

Evidenca temelji na Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ; Ur. l. RS, št. 65/2000)
Ta zakon določa zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki jih pri opravljanju z zakonom določenih nalog vodijo, uporabljajo in medsebojno izmenjujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Podatki v zbirki podatkov se nanašajo na bolnike in predstavljajo osnovno medicinsko dokumentacijo o bolnikih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.
Organ praviloma podatke, ki jih vsebuje evidenca, pridobiva neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo in iz drugih zbirk podatkov, katerih upravljavec je Splošna bolnišnica Celje.

Prosilci lahko podatke pridobijo na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Dostop do podatkov imajo tudi tisti, ki imajo zakonsko podlago po materialnih predpisih (npr. sodniki, policija,...). Podatke lahko pridobi tudi oseba, ki ima pisno pooblastilo osebe, na katero se podatki nanašajo.
Pogoj dostopa: varovanje osebnih podatkov

SEZNAM EVIDENC

- Računalniška evidenca o pacientih
- Matična knjiga
- Kadrovska evidenca

- Stanovanjska evidenca

- Evidenca o poškodbah na delu

- Bolnišnično ambulantni popis bolezni

- Medicinski podatki - evidenca mamil

- Evidenca o porodih

- Evidenca izobraževanja in izpopolnjevanja

- Evidenca o terapiji bolnikov s protimikrobnimi zdravili na oddelkih

- Evidenca poslovnih partnerjev

- Evidenca pogodb o naročilu

- Evidenca avtorskih pogodb

- Evidenca krvodajalcev

- Evidenca potreb bolnikov po krvi

- Evidenca o izrabi delovnega časa

- Evidenca o stroških dela

- Evidenca o potnih nalogih

- Evidenca operacijskih protokolov na ginekološkem oddelku

- Medicinski podatki - poročilo o dogodku (poškodbe otrok/svojcev)

- Medicinski podatki - knjiga gastroskopij

- Zbirka obdukcijskih zapisnikov

- Zbirka histopatoloških in citoloških izvidov in brisov materničnega vratu

- Evidenca o postopkih prve obravnave kršitve pacientovih pravic

- Katalog zbirke osebnih podatkov o videonazoru

- Zbirka fotografij zaposlenih
- Evidenca snemanja klicev namenjenih nujni medicinski pomoči

Katalog informacij javnega značaja

 Katalog informacij javnega značaja v celoti (PDF)