Nujna medicinska pomoč in nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve

Nujna medicinska pomoč vključuje storitve oživljanja, storitve potrebne za ohranjanje življenjskih funkcij, za preprečitev hudega poslabšanja zdravstvenega stanja nenadno obolelih, poškodovanih in kronično bolnih. Storitve se zagotavljajo do stabilizacije življenjskih funkcij oz. do začetka zdravljenja na ustreznem mestu. Nujni reševalni prevozi so vključeni v storitve nujne medicinske pomoči.

 

Nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve so:

  • takojšnje zdravljenje po nudenju nujne medicinske pomoči, če je to potrebno,
  • oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali njihovih funkcij,
  • zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo,
  • zdravljenje zastrupitev,
  • storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje,
  • zdravljenje bolezni, za katere je z zakonom predpisano obvezno zdravljenje ali storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama,
  • zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinej,
  • pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej in sicer v obsegu, standardih in normativih, kot jih določajo pravila.

Plačilo zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči ter nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev

Ambulantne storitve nujne medicinske pomoči se v celoti krijejo iz urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), ambulantne storitve nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev pa delno iz urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja  (OZZ), delno pa iz urejenega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ). Če pacienti nimajo urejenega PZZ morajo v primeru uveljavljanja storitev nujnega zdravljenja in neodložljivih zdravstvenih storitev del storitev plačati sami.

Za nenujne zdravstvene storitve, ki jih pacienti uveljavljajo v ambulanti Enote za SNMP so samoplačniki (cenik). 
 

Storitev

Plačnik

Ambulantno nujno medicinsko pomoč (vjključuje tudi nujne reševalne prevoze

OZZ

Ambulantne obravnave v primerih nujnega zdravljenja in neoložljivih zdravstvenih storitev

OZZ + PZZ v določenem deležu

Nenujne ambulantne obravnave v Enoti SNMP

samoplačniki