Energetska sanacija bolnišnice

Energetska sanacija objektov

V začetku septembra 2013 je bila zaključena operacija Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Celje

Poleg nameravane izgradnje Urgentnega centra Celje oz. Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje predstavlja drugo največjo investicijsko dejavnost v bolnišnici operacija Energetska sanacija objektov. EU ima na področju podnebnih sprememb in energije jasne cilje, eden izmed ciljev je zmanjšanje rabe energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti. V bolnišnici sta energija in ravnanje z njo pomembna, saj je s tem zagotovljeno nemoteno opravljanje kakovostnih zdravstvenih storitev.
Projekt/operacija obsega: (1) Ovoj objekta, (2) Zamenjavo klimatskih naprav, (3) Rekonstrukcijo patologije in (4) Primarno energetsko oskrbo. Celotna vrednost projekta/operacije je ocenjena na 6,6 mio EUR. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 2.942.760,71 EUR. 85 % nepovratnih sredstev je namenskih sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev je slovenske udeležbe za kohezijsko politiko. Razliko med nepovratnimi sredstvi in celotno vrednostjo projekta/operacije financira bolnišnica sama.
Februarja 2010 je Ministrstvo za zdravje (MZ) objavilo javni razpis  »Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« … Upravičenka Splošna bolnišnica Celje je na tem javnem razpisu uspešno kandidirala. Dne 6. 7. 2010 je bila z MZ sklenjena Pogodba o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija objektov v Splošni bolnišnici Celje« št. C2711-10Y000217. Ta aktivnost predstavlja mejnik in velja za pričetek intenzivnega izvajanja aktivnosti v investicijskem projektu.
Prvi del energetske sanacije, ki obsega - (1) Ovoj objekta,  (2) Zamenjava klimatskih naprav in (3) Rekonstrukcija patologije, se je zaključil v prvi polovici leta 2012. Drugi del energetske sanacije - (4) Primarna energetska oskrba je v zaključni izvedbeni fazi. Zaključek del se pričakuje dne 1. 9. 2013, ko preide celotna operacija v fazo obratovanja in se bodo dokazovali merljivi cilji operacije.

Povezava na spletno stran organa upravljanja (OU):
http://www.eu-skladi.si/

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: mag. Dejan Žohar
Naslov elektronske pošte: dejan.zohar@sb-celje.si