Vodstvo zavoda

Direktorica,                          mag. Margareta Guček Zakošek

V. d. strokovnega direktorja,      red. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik

V. d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego,              mag. Darja Plank, prof. zdr. vzg.

Pomočnica direktorice za pravne zadeve,             Damjana Medved Arbeiter, univ. dipl. prav. 

Pomočnica direktorice za ekonomske zadeve,        Barbara Gradišnik, univ. dipl. ekon.