Zgodovinski mejniki

Nekoč

Zgodovina bolnišničnega zdravstva v Celju se začenja s srednjeveškim špitalom, ki je bil fevdalna ustanova celjskih grofov. Bil je pribežališče onemoglih in obubožanih meščanov, ki niso imeli sorodnikov.
V začetku 15. stoletja so meščani zgradili nov špital in mu dodali kapelo svete Elizabete, zaščitnice ubogih in bolnih. V začetku 19. stoletja je vojna uprava dežele zgradila bolnišnico, ki je najprej služila vojski, kasneje pa je v njej mesto uredilo 26 bolniških postelj za potrebe meščanov. Za bolnike je skrbel okrožni ranocelnik, ki je bil hkrati špitalski ordinarij.
Leta 1874 je celjska mestna občina kupila Hofferjevo domačijo in jo preuredila v bolnišnico, ki je imela od 60 do 80 bolniških postelj, kar za tiste čase ni bilo malo. Kmalu so v neposredni bližini Hofferjeve domačije pričeli graditi novo bolnišnico. 27. oktobra 1887 so odprli po cesarjevi hčeri poimenovano Gizelino bolnišnico. Imela je 174 bolniških postelj in že takrat dva oddelka: kirurškega z ordinacijsko sobo, operacijsko dvorano in bolniškimi sobami ter internega z lekarno in bolniškimi sobami. Pozneje so dogradili še dodatno operacijsko in rentgensko sobo ter infekcijsko bolnišnico. Že v tistem času je bila bolnišnica osrednji zdravstveni center na širšem celjskem območju.

Danes

1931
zgradili smo ginekološko-porodniški oddelek s 74 posteljami.
 
1948
dokončali smo operacijski trakt, ambulantne travmatološke prostore, funkcionalne internistične prostore, oddelek ORL in transfuzijsko postajo. Ob koncu II. svetovne vojne je imela bolnišnica štiri oddelke: interni, kirurški, ginekološko-porodniški in infekcijski oddelek. Prvi novoustanovljeni oddelek po II. svetovni vojni je bil pediatrični, ki je v začetku deloval v Westnovi vili na Golovcu in se je preselil v bolnišnico leta 1957.
 
1949
ustanovili smo oddelek za pljučno tuberkulozo, a smo ga leta 1958 ukinili, ker ga je prevzela specializirana bolnišnica Novo Celje. Nekoliko pozneje smo ustanovili ušesno-očesni, dermatološki in stomatološki oddelek. Bolnišnica je imela še:
- prosekturo,
- transfuziološko službo,
- centralni laboratorij,
- rentgenološko službo
- in materinski dom.
 
1964

dokončali smo adaptacijo stare Gizeline bolnišnice, leta 1967 pa uredili sodobni operacijski blok s tremi operacijskimi sobami, pomožnimi prostori in intenzivno terapijo.
 
1966
ustanovili smo anesteziologijo in reanimacijo.
 
1975
dogradili smo trakt za potrebe patomorfološke dejavnosti in pediatrije, v njem pa je svoj prostor dobila tudi strokovna knjižnica. Istega leta je pričela delati specialistična ambulantna služba v obnovljenih kletnih prostorih.
 
1977
sprejet je bil razvojni program modernizacije bolnišnice in podpisan prvi dogovor o združevanju sredstev na celjskem območju. Razvojni program je predvideval: gradnjo infrastrukturnih objektov, večje adaptacije dela obstoječe bolnišnice, gradnjo novega objekta za potrebe bolnišnice in specialističnih ambulant. Skladno z razvojnim programom smo zgradili infrastrukturne objekte (toplarno, pralnico, transformatorsko postajo ...) in obnovili posamezne dele obstoječih zgradb.
 
1980
pričeli smo z gradnjo novega bolnišničnega objekta, velikega 28.903 m2. Modernizacija naj bi potekala postopoma in naj bi bila končana do konca leta 1990. Zaradi vedno večjih gospodarskih težav vseh občin - podpisnic dogovora o združevanju sredstev - predvidena sredstva niso bila zagotovljena.
 
1990
posodobitev bolnišnice je zaustavila katastrofalna poplava. Odpravljanje posledic poplave je trajalo kar nekaj let in šele leta 1996 se je ob sodelovanju Ministrstva za zdravstvo prekinjena modernizacija nadaljevala s pomočjo republiških sredstev za investicije v zdravstvu.
 
1993
bolnišnica, ki je do leta 1993 delovala v okviru Zdravstvenega centra Celje, se je preoblikovala v samostojni javni zavod.
 
1997
s pomočjo sredstev republiškega sklada za investicije v zdravstvu in z lastnimi sredstvi nam je uspelo dokončati novogradnjo in opremiti prostore za potrebe:
- novega centralnega operacijskega bloka,
- odseka za intenzivno terapijo operativnih strok,
- enote za zgodnji pooperativni nadzor,
- oddelka za intenzivno interno medicino.

Centralni operacijski blok sestavlja pet popolnoma opremljenih operacijskih dvoran. Vsaka ima svoj predprostor za uvajanje v anestezijo. Operacijske dvorane so namenjene travmatološkim in endoskopskim posegom, za čiste plastične in rekonstruktivne posege, za žilno in ortopedsko kirurgijo ter za splošno in abdominalno kirurgijo. Vse operativne dvorane in konzilijarni prostor so povezani z video kabli. Povsem nova sta oddelka intenzivne medicine, pod bolnišnično streho pa je začel delati tudi diabetični dispanzer.
 
1998
posodobili smo bolnišnično kuhinjo.
 
1999
izgradili smo nov oddelek za ledvične bolezni s centrom za dializo.
 
2001
izgradili smo nov oddelek za otropedijo in športne poškodbe.
 
2002
izgradili smo nov nevrološki oddelek ter obnovili sklop štirih aparatov rentgenske diagnostike.
 
2003
izgradili smo nov trakt C1 bolnišnične poliklinike in s tem pridobili nove prostore za specialistične ambulante.
 
2004
izgradili smo nov travmatološki oddelek.
Tudi investicije zadnjih petih let smo uresničili s pomočjo republiških sredstev za investicije v zdravstvu in z lastnimi investicijskimi sredstvi bolnišnice.
 
2005
v tem letu so bile investicije usmerjene predvsem v medicinsko opremo in informatiko. nove prostore je dobila medicinska knjižnica.
 
2006
s podporo velike donatorske akcije smo kupili koronarograf. V akcijo se je vključilo preko 14.000 fizičnih oseb in preko 700 pravnih oseb, društev in civilnih združenj, ki so s svojimi darovi zagotovili več kot 80% potrebnih sredstev.
 
2007
izgradili smo nov bolnišnični oddelek v četrtem nadstropju novejšega dela bolnišnice. V nove prostore se je preselil Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo. Pomembnejši naložbi v opremo sta bili nakup gama kamere in endoskopske video linije.
 
2008
v tem letu smo realizirali sklop petih investicij:
zaključena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v novih prostorih oddelka za medicinsko rehabilitacijo,
novi prostori dermatovenerološkega oddelka,
zaključena gradbeno obrtniška in inštalacijska dela v novih prostorih Lekarne,
novi prostori upravnih služb,
nova transformatorska postaja.
 
2009
v nove prostore smo preselili Oddelek za medicinsko rehabilitacijo. Kupili smo nov CT aparat, za katerega je v drugi donatorski akciji približno 10.000 posameznikov, pravnih oseb in civilnih združenj zbralo več kot polovico potrebnih sredstev. Poleg tega smo kupili tudi dva nova rentgenska aparata.

2010
v tem letu smo nabavili robotski sistem da Vinci  S HD in kot prvi v Sloveniji začeli izvajati robotsko asistirane operativne posege. Novo tehnologijo smo uvedli v dejavnost urologije in z njo začeli zdraviti paciente z rakom prostate.

2012
v tem letu je bil zaključen v letu 2011 začet projekt energetske sanacije objektov, ki ga je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija je bila izvedena v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojna prioriteta »Trajnostna raba energije«, 1. prednostna usmeritev »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«. Vrednost nepovratnih sredstev je znašala 2.942.760,71 EUR. 85 % nepovratnih sredstev je bilo namenskih sredstev EU, ostalih 15 % nepovratnih sredstev pa je bila slovenska udeležba za kohezijsko politiko. Razliko med nepovratnimi sredstvi in celotno vrednostjo projekta je financirala bolnišnica sama.Projekt je obsegal:  obnovo ovoja t.i. T objekta, zamenjavo klimatskih naprav, rekonstrukcijo Oddelka za patologijo in citologijo ter primarno energetsko oskrbo v okviru katere je bila v letu 2013 izvedena trigeneracija. Celotna vrednost projekta je bila cca. 6,6 mio EUR.

2013
v okviru aktivnosti za Nadomestno novogradnjo je bila zaključena izvedba štirih sklopov pripravljalnih del in sicer: obnova zaklonišč, Centralne sterilizacije, izveden Septični OP blok in obnovljena OP dvorana na Urološkem oddelku. Konec leta smo položili temeljni kamen za nov Urgentni center Celje.

2014
so bila izvedena GOI dela in dobavljena ter montirana medicinska oprema za Urgentni center Celje. Urgentni center Celje je 12. 12. 2014 dobil uporabno dovoljenje za delovanje.

2015
30. decembra 2015 ob 7. uri je začel delovati Urgentni center Celje.

2017
29. 12. 2016 je bolnišnica prevzela še zadnji del dejavnosti nujne medicinske pomoči - mobilne reševalne enote nujne medicinske pomoči, in z njo zaokrožila enovito in celovito organizacijo Urgentnega centra Celje.

2018
Vlada RS v začetku leta sprejme sklep o zagotovitvi sredstev za izgradnjo Nadomestbne novogradnje Splošne bolnišnice Celje iz proračunskih sredstev.