Potrjena podpora energetski sanaciji osrednje bolnišnične stavbe Splošne bolnišnice Celje

13. 05. 2019 ob 07:54

Gradnja osrednje bolnišnične stavbe oz. novejšega dela Splošne bolnišnice Celje se je pričela leta 1980, vendar zaradi vedno večjih gospodarskih težav občin, ki so modernizacijo bolnišnice tedaj finančno podpirale in nekajletnega odpravljanja posledic katastrofalne poplave, objekt ni bil dokončan leta 1990, kot je bilo sprva načrtovano. Konstrukcija stavbe s fasado in streho je bila sicer dokončana leta 1986, ko je bil izveden tudi tehnični pregled. Ob otvoritvi objekta so v pritličju začele delovati prve specialistične ambulante. Izgradnja ostalega dela stavbe je potekala postopoma in tako so se vanjo vseljevali tudi bolnišnični oddelki.

 

Dobra tri desetletja stara stavba je zaradi stare izolacije in stavbnega pohištva energetsko vedno bolj potratna, prav tako je zaradi starosti obnove potrebna tudi streha tega objekta. Splošna bolnišnica Celje je zato v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za financiranje potrebne energetske sanacije objekta. Posredovana dokumentacija je ustrezno dokazala, da predmetna operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja »Povečanje učinkovite rabe energije v javnem sektorju« v okviru prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«. S tem operacija prispeva k doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 

V okviru operacije bo izvedena celovita energetska prenova novejše bolnišnične stavbe (rumeni objekt), pri čemer bodo izvedeni naslednji ukrepi: toplotna zaščita zunanjih sten, toplotna zaščita strehe in zamenjava stavbnega pohištva, to je oken in zunanjih vrat. Prav tako bo nadgrajena programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa. Predvidoma bo prenovljenih 28.444 m2 neto tlorisnih površin.

 

Osnovni name investicije je povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje ter izboljšati bivalno ugodje za paciente in zaposlene. Z energetsko sanacijo bo stavba sledila smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami. Ker se bodo s celovito energetsko prenovo izboljšale tako funkcionalne kot energijske lastnosti stavbe, pričakujemo številne pozitivne učinke. Na področju energetike ocenjujemo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1.203 MWh, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 ton znižale emisije CO2. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

 

Celotna vrednost investicije, ki mora biti zaradi črpanja EU sredstev zaključena do konca leta 2020 je 7,390 mio evrov. Investicija se bo financirala iz več virov:

  • 2,132 mio evrov bo zagotovljenih iz sredstev evropske kohezijske politike (pri čemer je sredstev Evropskega kohezijskega sklada 85 % oz. 1,812 mio evrov, 15 % oz. 0,320 mio evrov pa prispeva proračun Republike Slovenije),
  • 3,931 mio evrov bo v projekt vložilo Ministrstvo za zdravje,
  • 1,327 mio evrov pa naša bolnišnica.