Splošna bolnišnica Celje je prvo polletje letošnjega leta zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom

22. 08. 2019 ob 14:09

Leto 2019 je drugo leto sanacije poslovanja Splošne bolnišnice Celje. V začetku leta novelirani sanacijski ukrepi v skladu z navodili Ministrstva za zdravje so bili pripravljeni s ciljem doseganja uravnoteženega poslovnega rezultata že v tem letu.

 

Realizacija programa dela

 

Eden najpomembnejših sanacijskih ukrepov je doseganje programa akutne obravnave, tako v številu primerov kot v doseganju povprečne uteži, ki je pomemben obračunski element storitev do ZZZS. V obdobju 1-6 2019 smo tako na akutni obravnavi v celoti opravili načrtovano število primerov, ob tem pa realizirali za 4,41 % več uteži kot je bilo načrtovano. Za dobre 4 % je višja tudi realizirana povprečna utež. S tem je bil naš cilj na področju doseganja programa akutne obravnave v prvi polovici leta v celoti dosežen.

 

Tudi realizacija prospektivno načrtovanih programov je bila v tem obdobju zelo dobra. Pri teh programih smo dosegli oz. presegli načrtovan obseg dela pri 12 programih, pri 7 od katerih na 3 nimamo vpliva (splavi, porodi, možganska kap) pa ne. Nižji obseg dela na teh programih je posledica deficita ustreznih zdravnikov specialistov (ortopedija) in ga bomo poskusili nadomestiti v jesenskem času. Na programih, ki se plačujejo do višine načrtovane realizacije smo opravili za skoraj 5,5 % več programa od načrtovanega (največje preseganje je na področju operacij na ožilju in sicer dobrih 42 %), zato upamo, da bomo pri ZZZS dosegli širitev teh programov in s tem plačilo opravljenega dela.     

 

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti smo v obdobju 1-6 2019 dosegli skoraj 100 % načrtovanih specialističnih ambulantnih točk, ki so osnovni obračunski element za to področje. Realizacija se po področjih nekoliko razlikuje in je posledica sprememb v procesih dela (prenos na urgenco na področju infektologije in ORL) ter kadrovske zasedenosti zdravnikov specialistov. Kadrovski deficit je vzrok nedoseganja načrtovanega obsega dela na ortopediji, internistični onkologiji, urologiji. Nekaj programov pa je načrtovan obseg dela močno preseglo (Enota za bolezni v UCC, UZ diagnostika, fiziatrična ambulanta, okulistika, ginekologija, pediatrija). Načrtovan program MR preiskav je bil v prvi polovici leta v celoti realiziran, CT preiskav pa presežen za dobrih 12 %. Tudi program dializ je bil za 4 % večji od načrtovanega.

 

Ob tem trendu realizacije programov ocenjujemo, da obstaja tveganje, da ob koncu leta opravljen program akutne obravnave in nekateri ambulantni programi ne bodo v celoti plačani. ZZZS smo letos že predlagali nekaj prestrukturiranj in širitev programov, vendar pri tem žal nismo bili uspešni. S temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v drugi polovici leta, saj neplačani viški programov pomenijo nepokrite stroške izvajanja storitev in negativno vplivajo na poslovni rezultat.

 

Čakalne dobe

 

Čakalne dobe so se kljub uresničevanju pogodbe z ZZZS skupaj podaljšale v vseh skupinah storitev, ki jih spremljamo in pri vseh stopnjah nujnosti.

Na prve preglede je podaljšanje čakalnih dob največje v ambulanti za plastično kirurgijo, revmatologijo, kardiologijo, v ambulanti za srčne spodbujevalnike, gastroenterologijo, urologijo, ortopedijo. Čakalne dobe pa so se skrajšale na nevrokirurški, žilno-kirurški, angiološki, endokrinološki, nefrološki, nevrološki pregled, na okulistični pregled za očala, dermatološki pregled otroka in prvi pregled ščitnice.

Na področju diagnostike so se čakalne dobe podaljšale na gastroenterološki UZ diagnostiki, nevrofiziološki diagnostiki (EMG, EEG, EP), avdiovestibuloški diagnostiki, RTG diagnostiki, radiološki UZ, CT in MRI diagnostiki in scintigrafijah. Skrajšale so se na delu urološke in kardiološke diagnostike.

Pri operacijah so se čakalne dobe podaljšale za operacije splošne in abdominalne kirurgije, posamezne operacije plastične kirurgije, endoproteze kolka in kolena, artroskopije, operacije hrbtenice in na operacije s področja okulistike in dela programa ORL. Skrajšale pa so se čakalne dobe na operacije v ustni votlini in nevrokirurške operacije. V juniju je Ministrstvo za zdravje naši bolnišnici potrdilo izvajanje posebnih programov za nekatere operativne programe z dolgimi čakalnimi dobami. Njihova izvedba bo imela pozitiven vpliv na skrajšanje čakalnih dob.

 

Kadri

 

Ker je bil finančni načrt za letošnje leto sprejet šele meseca junija v prvem polletju niso bile realizirane nekatere aktivnosti na področju kadrovanja in investicij. V letu 2019 smo imeli nekaj nenačrtovanih odhodov zdravnikov. Do 1. 8. 2019 je delovno razmerje odpovedalo 7 zdravnikov specialistov, 3 zdravniki specialisti pa so spremenili pogodbe o zaposlitvi iz polnega delovnega časa v krajši delovni čas zaradi delne zaposlitve v drugih zavodih, pri koncesionarjih ali zasebnikih. V enakem obdobju smo za polni delovni čas zaposlili 12 novih zdravnikov specialistov, z 2 zdravnikoma specialistoma pa smo sklenili pogodbo za krajši delovni čas. Kljub aktivni politiki kadrovanja in stalnemu iskanju deficitarnega kadra na vseh zaposlitvenih portalih, zdravniškega kadra določenih specialnosti ni. Najbolj aktivno iščemo zdravnike specialiste radiologije, urologije, ortopedije, kardiologije, anestezije, transfuzijske medicine in hematologije. Določene odhode tako nadomeščamo tudi s pogodbenim delom zunanjih sodelavcev.

Na področju zdravstvene nege smo zaenkrat uspeli zaposliti ves predviden kader in nadomestiti vse bolniške in porodniške odsotnosti. Te odsotnosti, ki jih ni malo, sicer vedno težje nadomeščamo. Zaradi uveljavitve 38. člena ZZdej-K glede spremenjenih kompetenc zdravstvene nege, smo 55 zaposlenim ponudili nove pogodbe o zaposlitvi. Pogoje za prezaposlitev sta izpolnjevali še dve zaposleni, ki pa se bosta v kratkem upokojili. Ocenjujemo, da trenutno opravljena prezaposlitev 55 medicinskih sester večjih finančnih posledic ne bo prinesla, saj je večina teh medicinskih sester starejših in prezaposlitev zanje v finančnem smislu ne prinaša sprememb. Vsekakor pa bo ta sprememba imela finančne posledice za bolnišnico potem, ko se bodo te medicinske sestre upokojile. Bolnišnica bo namreč morala za nadomestitev kadra na delovnih mestih, ki so jih do zdaj zasedale srednje medicinske sestre, zaposliti diplomirane medicinske sestre. Zaradi striktne delitve dela med srednjimi in diplomiranimi medicinskimi sestrami bodo po vsej verjetnosti v prihodnjih letih naraščale potrebe po dodatnih zaposlitvah diplomiranih medicinskih sester, še posebej na oddelkih z akutno obravnavo.

 

 

Investicije

 

Pozno vsakoletno sprejemanje finančnega načrta ima tudi letos vpliv na nizko realizacijo investicij v prvi polovici leta, saj le-te temeljijo na predhodno izvedenih javnih razpisih. V prvi polovici 2019 so bile tako povečini realizirane investicije, ki so se pričele že v lanskem letu oz. so bile predmet lanskega finančnega načrta, manjše investicije iz letošnjega finančnega načrta ter nujne nabave.