Z uvedbo izvajalca v delo se je začela energetska sanacija novejšega dela Splošne bolnišnice Celje

15. 05. 2020 ob 14:30

V letu 2018 se je naša bolnišnica prijavila na razpis za energetsko sanacijo osrednjega, 34 let starega bolnišničnega objekta (rumena stavba). Projekt zajema celovito prenovo toplotne zaščite zunanjih sten, toplotne zaščite strehe in zamenjavo stavbnega pohištva, to je oken in zunanjih vrat. Poleg tega pa bo v okviru projekta nadgrajena še programska oprema za izvajanje energetskega monitoringa.

 

Osnovni namen investicije je povišati energetsko učinkovitost stavbe, zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, zmanjšati negativne vplive na okolje ter izboljšati bivalno ugodje za paciente in zaposlene – prenova strehe, oken in zunanjih vrat je bila tudi sicer na tem delu objekta nujna. Z energetsko sanacijo bo stavba sledila smernicam energetske učinkovitosti stavb in dobrega gospodarjenja z javnimi dobrinami. Ker se bodo s celovito energetsko prenovo izboljšale tako funkcionalne kot energijske lastnosti stavbe, pričakujemo številne pozitivne učinke. Na področju energetike ocenjujemo, da bo prenova prinesla letni prihranek energije v višini 1.203 MWh, prav tako naj bi se letno za približno 385,4 ton znižale emisije CO2. Zaradi prenove se bodo zmanjšali tudi stroški letnega vzdrževanja stavbe.

 

Projekt je delno sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike, pri njem pa sodelujejo:

  • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi organa upravljanja,
  • Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) v vlogi nosilnega posredniškega organa,
  • Ministrstvo za zdravje (MZ) v vlogi prijavitelja in posredniškega organa in
  • Splošna bolnišnica Celje v vlogi upravičenca.

 

Potem, ko so vsi organi izdali potrebne odločitve in je Vlada RS projekt uvrstila v Načrt razvojnih programov, so se začeli postopki oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.

 

Javni razpis za izvajalca gradbenih del je bil zaključen septembra 2019. Po preverbi ponudb in referenc je bil izbran izvajalec MarkoMark Nival d.o.o.. vrednost ponudbe znaša 5.468.197,97 Eur z DDV. Pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana aprila 2020.

 

Izvajalec je bil v delo uveden v četrtek, 14. 5. 2020, dela na energetski sanaciji pa morajo biti zaključena v roku 13 mesecev od uvedbe v delo.