(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si

Oddelek za laboratorijsko medicino

Oddelek za laboratorijsko medicino je del skupnega medicinskega področja v bolnišnici in opravlja svoje storitve 24 ur/dan, 7 dni v tednu za potrebe bolnišnice in za naročnike v širši celjski regiji ter samoplačnike. Opravljamo približno 300 raznovrstnih preiskav, skupno približno 3,3 milijona letno. V povprečnem delovnem dnevu prejmemo približno 800 naročil, 1.500 različnih vzorcev in izdamo 10.000 rezultatov laboratorijskih analiz. 

Dokument s seznamom laboratorijskih preiskav, ki jih opravljamo, najdete tukaj. 

Na Oddelku za laboratorijsko medicino opravljamo z dovoljenjem za delo naslednje dejavnosti:

 • odvzem krvi, urina in blata ambulantnim preiskovancem ter izvajanje obremenitvenih, stimulacijskih in supresijskih testov;
 • sprejem biološkega materiala, evidentiranje, centrifugiranje, razdeljevanje, shranjevanje in odpošiljanje biološkega materiala v druge ustanove;
 • izvajanje osnovnih in specializiranih preiskav iz polne krvi, seruma, plazme, urina, blata, likvorja, punktatov telesnih votlin, semenske tekočine in brisov;
 • nadzor nad uvajanjem in izvajanjem laboratorijskih preiskav ob preiskovancu na oddelkih in v ambulantah;
 • strokovno delo na področju klinične biokemije in laboratorijske medicine na nacionalnem in mednarodnem nivoju ter svetovanje;
 • izvajanje učne dejavnosti za specializante, študente in dijake;
 • izvajanje znanstveno raziskovalnega dela.

 

Ključne usmeritve Oddelka za laboratorijsko medicino so:

 • kakovostna in pravočasno opravljena storitev ter posledično zadovoljstvo naročnikov in preiskovancev;
 • stalno izpopolnjevanje in nadziranje sistema vodenja kakovosti, doseganje evropskih standardov kakovosti ter spremljanje kazalnikov kakovosti na različnih področjih laboratorijske dejavnosti;
 • stalna skrb za strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih;
 • krepitev timskega dela znotraj laboratorija in bolnišnice;
 • sodelovanje z različnimi zdravstvenimi in drugimi ustanovami ter s strokovnimi združenji.

Oddelek za laboratorijsko medicino ima v svoji sestavi dve enoti in tri odseke z osmimi laboratoriji. 

Enoti:

 • Enota za odvzem krvi (na polikliniki)
 • Enota za sprejem biološkega materiala (v centralnem laboratoriju)

Odseki z laboratoriji:

 • Odsek za biokemijsko laboratorijsko medicino

      - Biokemijski laboratorij

      - Urinski laboratorij (na polikliniki)

 • Odsek za imunološko laboratorijsko medicino

      - Imunološki laboratorij

      - Proteinski laboratorij

 • Odsek za hematološko laboratorijsko medicino in hemostazo

      - Hematološki laboratorij

      - Koagulacijski laboratorij

V okviru odsekov je organiziran tudi Urgentni laboratorij.

Na Ginekološko-porodniškem oddelku se nahaja manjši oddelčni laboratorij.

 

S centralizacijo, avtomatizacijo, integracijo, konsolidacijo in informatizacijo laboratorija smo pomembno zmanjšali skupno število zaposlenih, hkrati pa smo z razvojem stroke izboljšali njihovo kvalifikacijsko strukturo. Na oddelku je zaposlenih 49 oseb, od teh:

 • 5 specialistov medicinske biokemije (dva z magisterijem),
 • 2 specializanta medicinske biokemije,
 • 1 analitik v laboratorijski medicini,
 • 20 inženirjev laboratorijske biomedicine,
 • 2 diplomirani medicinski sestri,
 • 18 laboratorijskih tehnikov,
 • 1 srednja medicinska sestra.

Zaposleni na Oddelku za laboratorijsko medicino kontroliramo kakovost svojih storitev z vzpostavljenim sistemom notranjega nadzora procesov in postopkov in s sodelovanjem v zunanjih ocenah kakovosti na mednarodni in državni ravni (nemški kontroli RfB in INSTAND, švicarska CSCQ, nizozemska ECAT, angleška RIQAS, slovenska SNEQAS). Na osnovi pridobivanja certifikatov se nam potrjuje visoka kakovost opravljenih storitev.

Vsi procesi in postopki na Oddelku za laboratorijsko medicino so sledljivi in dokumentirani v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 - ZZUOOP).

Sledimo izredno hitremu strokovnemu in tehnološkemu razvoju laboratorijske medicine in imamo sodobno opremo na vseh področjih laboratorijske dejavnosti.


Kako do oddelka ?

Informacije

Informativni telefon:(03) 423 36 47

 

Predstojnica oddelka
mag. Štefka Krivec, mag. farm., specialistka medicinske biokemije
Glavna laboratorijska inženirka oddelka
Helena Černjul, inž. kem. teh.