ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Varstvo osebnih podatkov


Pravice in dolžnosti bolnikov in Splošne bolnišnice Celje glede varovanja osebnih podatkov naših bolnikov opredeljuje Zakon o varovanju osebnih podatkov. Ta med drugim določa tudi načine in možnosti: 

- razkrivanja in varovanja podatkov, 
- dostopa do zdravstvene dokumentacije,
- posredovanja podatkov o umrlem bolniku.


Razkrivanje in varovanje podatkov

Zdravstveni in drugi delavci, ki pri svojem delu zvedo za podatke, za katere velja poklicna skrivnost, so te podatke dolžni varovati in jih nimajo pravice sporočati drugim osebam. Razkrijejo jih lahko le tistim, ki so pooblaščeni z zakonom, pisno zahtevo ali privolitvijo posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Za mladoletno osebo dajo privolitev njeni starši ali skrbniki, za osebo, ki ji je delno ali v celoti odvzeta opravilna sposobnost, pa njeni skrbniki. Podatke o njegovem zdravstvenem stanju in poteku zdravljenja lahko da bolniku le zdravnik, ki bolnika zdravi (v njegovi odsotnosti o zdravstvenem stanju še dežurni zdravnik). Druge osebe teh podatkov nimajo pravice razkrivati. Zdravnik presodi glede na bolnikovo zdravstveno stanje, katere podatke mu bo sporočil, ne da bi s tem tvegal, da bi se zato bolniku zdravstveno stanje bistveno poslabšalo. Bolnik sam odloči o tem če in koliko bodo o njegovem zdravstvenem stanju obveščeni svojci in javnost. Brez soglasja bolnika lahko njegovim svojcem ali skrbnikom podatke o njem razkrije le v primeru,:
- če oceni, da je to v bolnikovo korist in
- če bi molčanje povzročilo večjo škodo kot razkritje javnosti (recimo takrat ko obstaja širjenje nalezljive bolezni).


Posredovanje podatkov o umrlem bolniku

Po smrti bolnika se ožjim družinskim članom (zakonec, izvenzakonski partner, otroci bolnika in straši v primeru smrti otroka) posreduje diagnoza in povzetek poteka bolezni v bolnišnici. Ti podatki se svojcem ne posredujejo le v primeru, če je umrli bolnik v času svojega življenja to izrecno prepovedal.


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Celje

Z dne 25.05.2018 je na področju Evropske Unije začela veljati UREDBA (EU) 2016/679, katera je uvedla veliko novosti na področju osebnih podatkov, predvsem na področju seznanitve posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov in varnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Osnovna ideja Uredbe je, da bi obdelava osebnih podatkov morala biti oblikovana tako, da služi ljudem, zato jo je potrebno v skladu z načelom sorazmernosti obravnavati glede na vlogo, ki jo ima v družbi ter jo uravnotežiti z drugimi temeljnimi pravicami.

Zaradi večje transparentnosti pri obdelavi osebnih podatkov, lažji dostopnosti ter preglednosti nad obdelovanjem osebnimi podatki, so dolžni vsi obdelovalci osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, na katero se lahko z vprašanji obrnejo tako zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, kot posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je torej oseba, ki je imenovana s strani vodstva Splošne bolnišnice Celje, njeno delovanje pa je popolnoma samostojno in neodvisno. Okvirne naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov med drugim zajemajo:

- obveščanje zaposlenih o novosti na področju zakonodaje, ki ureja osebne podatke,
- sodelovanje z nadzornimi organi,
- dajanje pobud za odpravo pomanjkljivosti na področju obdelovanja osebnih podatkov in
- sprejemanje prijav domnevnih kršitev osebnih podatkov, ter njihova obravnava.

Ob tem je potrebno posebej opozoriti vse zaposlene, da so dolžni o vsakem incidentu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov (nedovoljen vpogled, brisanje, posredovanje ali kakršnakoli druga zloraba) obvezno nemudoma obvestiti pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov deluje tudi kot kontaktna oseba, s katero lahko posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje Splošna bolnišnica Celje, stopijo v stik glede vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko obrnejo tako zaposleni v SB Celje, kot pacienti glede vprašanj, ki zadevajo:

- obdelavo in posredovanje njihovih podatkov,
- varovanje osebnih podatkov,
- način obdelave osebnih podatkov,
- možnost vložitve pritožbe zaradi kršitve pravic iz varstva osebnih podatkov,
- druga vprašanja glede obdelave osebnih podatkov.

S Sklepom o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov z dne 8.1. 2020, je bila za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Splošni bolnišnici Celje imenovana:

NATAŠA HORJAK DEŽELAK, univ. dipl. prav., zaposlena kot strokovna sodelavka v Pravni službi Splošne bolnišnice Celje.

Kontaktni podatki:

Tel. št.: 03/423 36 80

Mail: natasa.horjak1@sb-celje.si