ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Pojasnila o obdelavi OP

Pojasnila za paciente o obdelavi osebnih podatkov

1.

Podatki o upravljavcu:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Nataša Horjak Deželak, univ.dipl.prav., natasa.horjak1@sb-celje.si, 03/423-3680

2.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov, nameni ter pravne podlage:

SB Celje zbira in obdeluje vaše osebne podatke tekom zdravstvene in administrativne obravnave ter jih po potrebi in za zakonite namene pridobiva :

 • iz KZZ ter zalednega informacijskega sistema KZZ v upravljanju ZZZS
 • iz zbirk oziroma sistemov eZdravja, zlasti iz sistema CRPP, e Napotnice, eNaročila in eRecepta v upravljanju NIJZ
 • od drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti
 • neposredno od vas, vaših svojcev ter pooblaščencev.

Ob tem se zbirajo naslednje vrste informacij:

 • osnovni osebni podatki
 • osnovni kontaktni podatki
 • podatki o kontaktni osebi pooblaščeni za vpogled v vašo zdravstveno dokumentacijo
 • posebne vrste osebnih podatkov, ki so potrebni za obravnavo vašega zdravstvenega stanja
 • osnovni podatki za izstavitev računa (samoplačniške storitve, doplačila za zdravstvene storitve, ureditve nastanitve in prehrane za starše spremljevalcev)

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo:

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)
 • Zakonodaja s področja zdravstva (Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o nalezljivih boleznih, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju…..)
 • Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov
 • Interni akti SB Celje s področja varstva osebnih podatkov, ki so zaposlenim dostopni na intranetni strani SB Celje in Pravni službi SB Celje)
 • Pacientova privolitev

Če se osebni podatki obdelujejo na podlagi vaše privolitve je privolitev mogoče kadarkoli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Nameni uporabe vaših osebnih podatkov:

 • Izvajanje zdravstvenih storitev
 • Izvajanje delovnih nalog ali pogodbenih obveznosti
 • Sodelovanje pri izvedbi projektov ali kliničnih raziskav
 • Komunikacija z pacienti
 • Financiranje zdravstvenih storitev
 • Izvajanje nadzorov nad delovanjem SB Celje
 • Uveljavljanje pravic iz ZPACP
 • Raziskovalni in statistični nameni
 • Posredovanje podatkov zakonitim uporabnikom

3.

Posredovanje osebnih podatkov:

SB Celje je dolžna posredovati osebne podatke na podlagi 39. člena ZVOP-2 drugim osebam javnega sektorja ali drugim fizičnim ali pravnim osebam, če je za posredovanje dana pravna podlaga v skladu s 6. členom tega zakona, ter na podlagi zahteve iz prvega odstavka 41. člena tega zakona, razen če drug zakon določa drugače. Prejemnik podatkov sme osebne podatke obdelovati samo za namen, za uresničevanje katerega se mu posredujejo.

To so primeroma:

 • Druge zdravstvene ustanove za potrebe izvedbe katerekoli storitve povezane z zdravjem
 • Zdravstvene institucije (MZ, NIJZ, ZZZS)
 • Organi ali organizacije z ustrezno zakonsko podlago (sodišče, davčni organi, policija, inšpekcijski nadzori..)
 • Pogodbeni obdelovalci, ki v imenu in za račun SB Celje obdelujejo podatke (vzdrževalci računalniške, komunikacijske opreme..)
 • Pravnim in fizičnim osebam, ki izkažejo pravni interes do pridobitev informacij javnega značaja

4.

Prenosi in avtomatizirano odločanje:

Prenosi osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije se ne izvajajo.

5.

Hramba:

SB Celje obdeluje osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja. Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov v skladu z veljavno zakonodajo.

6.

Pravice posameznikov:

S pisno zahtevo, poslano na naslov: natasa.horjak1@sb-celje.si lahko posameznik zahteva skladno z določili in omejitvami Splošne uredbe varstvu osebnih podatkov naslednje pravice:

- pravica do dostopa do lastnih podatkov;
- pravica do popravka;
- pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«);
- pravica do omejitve obdelave;
- obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo uporabe;
- pravica do prenosljivosti podatkov in
- pravica do ugovora.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

7.

Evidence dejavnosti obdelave:

Zbirke osebnih podatkov v upravljanju SB Celje so popisane v evidenci dejavnosti obdelave, ki je dostopna na spletni strani

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja - SB Celje (sb-celje.si)

8.

Politika piškotkov:

SB Celje na spletni strani uporablja določene piškotke, ki zagotavljajo boljše delovanje spletne strani.

Več o piškotkih :

Pravna obvestila - SB Celje (sb-celje.si)