ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator Preskoči na vsebino
(03) 423 3000  |  info@sb-celje.si  |  Naročanje na: enarocanje@sb-celje.si

Videonadzor

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Območje videonadzora


Upravljavec zbirke osebnih podatkov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 5, 3000 CELJE, 03 423 30 00, info@sb-celje.si

Kontakti pooblaščene osebe videonadzornega sistema pri upravljavcu,

Gregor Kovač, mag. posl. ved , gregor.kovac@sb-celje.si

Namen obdelave osebnih podatkov:

Videonadzorni sistem se izvaja z namenom:
- varovanja premoženja zavoda,
- varovanja pacientov in obiskovalcev ter varovanja njihovega premoženja,
- razjasnitve incidenčnih dogodkov ter kaznivih dejanj na območju zavoda,
- varovanja prostorov zavoda,
- zagotavljanja varnosti zaposlenih,
- zagotavljanja nadzora vstopa delavcev zavoda v službene prostore ali iz njih,
- varovanja uvoznih in izvoznih poti na območju zavoda.


Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 75.,77. in 78. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2), alineje (e) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)


Obrazložitev zakonitih interesov*: /


Uporabniki ali kategorije uporabnikov** osebnih podatkov, če obstajajo:
Pooblaščene osebe zavoda na podlagi Pravilnika o videonadzoru. Posnetki se lahko na podlagi odredbe tudi posredujejo Policiji in drugim upravičenim državnim organom.


Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.


Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Posnetki se hranijo največ 30 dni od dneva nastanka.

Uveljavljanje pravic posameznika s področja osebnih podatkov ali suma nezakonite obdelave osebnih podatkov se izvaja pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO),

Nataša Horjak Deželak, univ. dipl. prav., 03 423 3680, natasa.horjak1@sb-celje.si


Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Pravice do popravka zaradi narave videonadzora ni, prav tako ni pravice do prenosljivosti, ostale pravice posameznik ima.


Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).


Informacije o tem:
o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:


Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

* Točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe.
** Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.